• ഹെഡ്_ബാനർ_01

അപേക്ഷ

അപേക്ഷ

3D മെഷ് ഫാബ്രിക്

ഉപയോഗം:ബെഡ് പാഡുകൾ, കാർ സീറ്റുകൾ, ഷൂസ്, സുരക്ഷിതമായ ഷൂസ്, ഹോം ടെക്സ്റ്റൈൽ, വസ്ത്രം, ഷൂസ്, ബെഡ്ഡിംഗ്, കർട്ടൻ

33D (2)
3d (5)
3d (3)
3d (4)
3d (1)
33D (3)
33D (1)
33D (4)
33D (5)

കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്

ഉപയോഗം:സോഫ, കർട്ടൻ, വസ്ത്രം, ഫർണിച്ചർ, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഹോം ടെക്സ്റ്റൈൽ

പരുത്തി
പരുത്തി (3)
പരുത്തി (4)
പരുത്തി (2)
പരുത്തി (1)
പരുത്തി (3)
പരുത്തി (1)
പരുത്തി (4)
പരുത്തി (2)

ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക്

ഉപയോഗം:ലൈനിംഗ്, കോട്ട് / ജാക്കറ്റ്, പാവാട, കായിക വസ്ത്രങ്ങൾ, പാന്റ്സ്, യോഗ

ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (5)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (1)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (2)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (4)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (8)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (3)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (7)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക് (6)
ഇന്റർലോക്ക് ഫാബ്രിക്

നൈലോൺ സ്പാൻഡെക്സ് ഫാബ്രിക്

ഉപയോഗം:വസ്ത്രം, നീന്തൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, അടിവസ്ത്രങ്ങൾ, യോഗ, കായിക വസ്ത്രങ്ങൾ

എൻഎസ്പി (1)
എൻഎസ്പി (6)
എൻഎസ്പി (3)
എൻഎസ്പി (2)
എൻഎസ്പി (5)
എൻഎസ്പി (1)
എൻഎസ്പി (3)
എൻഎസ്പി (4)
എൻഎസ്പി (2)

പോളിസ്റ്റർ സ്പാൻഡെക്സ് ഫാബ്രിക്

ഉപയോഗം:വസ്ത്രം, നീന്തൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, അടിവസ്ത്രങ്ങൾ, യോഗ, കായിക വസ്ത്രങ്ങൾ

പോളിസ്റ്റർ (4)
പോളിസ്റ്റർ (1)
പോളിസ്റ്റർ (3)
പോളിസ്റ്റർ (1)
പോളിസ്റ്റർ (5)
സ്പാൻഡെക്സ് (3)
സ്പാൻഡെക്സ് (4)
സ്പാൻഡെക്സ് (1)
സ്പാൻഡെക്സ് (2)

പു ലെതർ ഫാബ്രിക്

ഉപയോഗം:സോഫ, ബാഗ്, ഷൂസ്, ഫർണിച്ചർ, കാർ സീറ്റ്, ഹോം ടെക്സ്റ്റൈൽ, കയ്യുറകൾ, ലൈനിംഗ്, ബെൽറ്റ്

പു (2)
പു (7)
പു (8)
പു (9)
പു (10)
പു (6)
പു (3)
പു (5)
പു (1)

വെൽവെറ്റ് ഫാബ്രിക്

ഉപയോഗം:സോഫ, കർട്ടൻ, കസേര, തലയിണ, ഫർണിച്ചർ, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഹോം ടെക്സ്റ്റൈൽ, വസ്ത്രം

വെൽവെറ്റ് (7)
വെൽവെറ്റ് (10)
വെൽവെറ്റ് (6)
വെൽവെറ്റ് (9)
വെൽവെറ്റ് (8)
വെൽവെറ്റ് (1)
വെൽവെറ്റ് (4)
വെൽവെറ്റ് (3)
വെൽവെറ്റ് (2)