Täze moda plitalary öwreniň

 • 100% poliester super ýumşak ýüň Welboa 200gsm boýnuň ýassygy / tüýdükli oýunjaklar / düşek toplumy üçin hrustal mahmal mata

  100% poliester super ýumşak ýüň Welboa 200gsm ...

  Mahmal, ýumşak, ýumşak duýgy we görnüş bilen dokma önümçiliginiň hemme ýerinde ýokary ýüplükli mata hökmünde suratlandyrylýar.Mahmal üýşmesi ýa-da göterilen süýümler, adatça dokma degeniňizde eliňizi basýar.Mahmal matanyň dünýäniň ähli ýerlerinde beýle gowy görülmeginiň bir sebäbi bar - ýumşak, ýylmanak, ýyly we kaşaň.XIV asyra degişli taryh bilen mahmal hemişe meşhur boldy - esasanam iň adaty görnüşlerinde.Bu görnüşler köplenç sap ýüpekden ýasalyp, olary küpek ýolunyň ugrunda gaty gymmatly we ýokary islegli edipdir.Şol döwürde dünýäde iň gymmatly matalaryň biri hasaplanýardy we köplenç arassa korollyk bilen baglanyşyklydy.

 • Dokma trikota 100 100% poliester Dürli reňkli goşmaça mahmal asma mata

  Dokma trikota 100 100% poliester dürli reňkli optio ...

  Mahmal mata ýokary hilli perde kabul edýär.Çig mal esasan 80% pagta we 20% poliester, 20% pagta we 80% pagta, 65t% we 35C% we bambuk süýümli pagtadyr.

  Mahmalyň guramaçylyk gurluşy, adatça, ýüplüklere we terri ýüplüklere bölünip bilinýän trikota ter terridir.Köplenç pagta, kirpik, viskoz ýüpek, poliester we neýlon ýaly dürli çig maldan ýasalýar.Dürli maksatlara görä, dokamak üçin dürli çig mal ulanylyp bilner.

 • Ölçegli rulon gaplaýyş geýimine çydamly PU örtülen emeli deri

  Custöriteleşdirilen ölçeg rulon gaplaýyş geýimine çydamly PU ...

  Emeli deri köpükli ýa-da örtülen PVX we Pu dokma mata ýa-da dokalan mata esasynda dürli formulalar bilen ýasalýar.Dürli güýç, reňk, ýalpyldawuk we nagyş talaplaryna laýyklykda gaýtadan işlenip bilner.

  Dürli dizaýn we reňk aýratynlyklary, gowy suw geçirmeýän öndürijiligi, arassa gyrasy, ýokary ulanylyş derejesi we deri bilen deňeşdirilende arzan bahasy bar, ýöne emeli deriniň el duýgusy we çeýeligi deriniň täsirine ýetip bilmeýär.Uzynlygy bölüminde inçe köpürjik deşiklerini, mata düýbüni ýa-da ýerüsti plyonkany we gury adam tarapyndan öndürilen süýümleri görüp bilersiňiz.

 • Neýlon Spandex gapyrgasy gaty reňkli boýalan köýnekli trikota fabric mata

  Neýlon Spandex Rib gaty reňkli boýalan köýnek Kni ...

  Neýlon spandex matanyň ajaýyp aşaga garşylygy bar.Egin-eşik edilenden soň zaýalanmak we ýuwmak aňsat däl.Neýlon spandeks matasy adaty köýnek we ýuwmak astynda gysylmaz.Ikinjiden, neýlonyň çeýeligi poliesteriňkiden has gowudyr, mayo önümçiliginde ulanylyp bilinjek sintetiki süýümlerde birinji orunda durýar.Neýlon spandex matanyň özi çyglylygy gowy siňdirýär, şonuň üçin eşikler geýilende rahat bolar we hiç hili duýgy bolmaz.Käbir alpinizm eşikleri we sport eşikleri neýlon matalardan tikildi.

 • Fireangyna çydamly 40% pagta guş göz göz meshi sport eşikleri

  Oda çydamly 40% pagta guş göz gözli interlo ...

  Mata matalarynyň, iki taraply matalaryň aýratynlyklaryna pagta ýüň mata (iňlis gulpy) hem diýilýär, goşa gapyrga diýilýär.Adatça, iň köp ýaýran pagta ýüň switer we içki eşikler bu matadan tikilýär.Trikota fabric trikota fabric mata.Matanyň iki gapdalynda diňe öňdäki rulony görmek bolýar.Mata ýumşak we galyň elastikligi bilen pagta switer, içki eşik we sport eşikleri ýasamak üçin amatly.

Haryt amaly

 • Arza
 • Arza
 • Arza
 • Arza

Kärhanamyz hakda has köp okaň

Jiangsu welaýatynyň Zhenjiang, Danyang şäherinde ýerleşýän Zhenjiang Herui Business Bridge Imp & Exp Co., Ltd., önümçiligi / gaýtadan işlemegi / eksporty birleşdirýän eksporta gönükdirilen kärhana.Dokma, egin-eşik we ýeňil senagat önümleriniň import we eksport önümçiligi kompaniýanyň esasy kärhanalarynyň biridir.

Biz hem şu ýerde